...lufta fillon me kuptimin e shkaqeve të krizave dhe ajo vazhdon me ndryshimin e mendësisë dhe praktikës...

Recent developments on cancer therapies and its causes: a ‘revolutionary’ approach

Cancer is a Latin word translated by the Greco-Roman philosopher Celsus about 47 A.D from the Greek word, karkinos, named by Hippocrates, who judged from the nature of ‘crabs’: their bites and their consequences. As such, it has a metaphorical meaning.

Ylli Përmeti

19/10/2022 - 16:53

Cancer is considered in our time another epidemic and terrifies people more than anything else: just because it implies painful and destructive evils. In one word: death! Death in itself “is a particular form of perishing and is contrary to life”.  It is a Latin word translated by the Greco-Roman philosopher Celsus about 47 A.D from the Greek word, karkinos, named by Hippocrates, who judged from the nature of ‘crabs’: their bites and their consequences. As such, it has a metaphorical meaning. Tumor, again, is translated from the Greek word, ogkos, meaning ‘swelling’ or ‘mass’ and a tumor contains billions of small cells (10⁹ cells/cm³).  For the same reason I will examine hereafter, some of the orthodox approaches and a new approach which is being developed in the US and introduce my own approach. The first part overviews some of the new practices used against cancer while showing their implications; the second part shows the reality of cancer (its scale) on the world population and examines the meaning of the WHO on the causes of cancer and some new approaches; and finally, the third part introduces the meaning of ‘motion’ and shows the nature of cells and food in order to help the fight against cancer.     

Click on following link to read it:

Recent Developments on Cancer Therapies and its Causes: A Revolutionary Approach  

Në kohën tonë kanceri quhet një epidemi tjetër dhe tmerron njerëzit më shumë se gjithçka tjetër: thjesht sepse ai nënkupton të këqija të dhimbshme dhe shkatërruese. Në një fjalë: vdjekjen. Kjo e fundit është një formë e veçantë prishjeje dhe është e kundërta e jetës. Ajo është një fjalë latine e përkthyer nga filozofi greko-romak Celsius rreth vitit 47 të erës sonë nga fjala greke, karkinos, e quajtur nga Hipokrati, i cili gjykonte nga natyra e ‘gaforreve’: kafshimet e tyre dhe pasojat e tyre. Si i tillë, ai ka një kuptim metaforik. Tumori, gjithashtu, është përkthyer nga fjala greke, ogkos, dhe ka kuptimin e ‘fryrjes’ ose ‘masës’ dhe një tumor përmban miliarda qeliza (10⁹ cells/cm³). Për të njëjtën arsye në vijim do të shyrtoj disa nga qasjet mbizotëruese dhe një qasje të re e cila po zhvillohet në SHBA dhe do të paraqes qasjen time. Pjesa e parë rishikon disa nga praktikat e reja që përdoren kundër kancerit ndërsa tregoj implikimet e tyre; pjesa e dytë tregon realitetin e kancerit (shkallën e tij) në popullatën botërore dhe shqyrton kuptimin e OBT-së mbi shkaqet e tij dhe disa nga qasjet e reja; dhe në fund, pjesa e tretë paraqet kuptimin e ‘lëvizjes’ dhe tregon natyrën e qelizave dhe ushqimit me qëllim që të ndihmoj në luftën kundër kancerit.     

Kapërcim shkencor për kancerin: një qasje revolucionare për parandalimin dhe shërimin e tij

Albania Web Design & Development by: WWW.FIT.ALFIT.AL WEB DESIGN ALBANIA