...lufta fillon me kuptimin e shkaqeve të krizave dhe ajo vazhdon me ndryshimin e mendësisë dhe praktikës...

Si u shndërrua Mati përgjatë socializmit marksist në “buqet me lule”?

Dinamika e popullsisë në rrethin e Matit pasqyrë e shndërrimeve të thella ekonomiko-shoqërore, Studime Gjeografike nr. 1, 1985

Kastriot Hasa

15/08/2019 - 20:16

Shndërrimet e thella ekonomiko-shoqërore që kanë ndodhur në vendin tonë gjatë pushtetit popullor janë shoqëruar edhe me ndryshime të thella demografike. Këto shndërrime revolucionare në ekonominë socialiste dhe në strukturën demografike, pasqyrohen mjaft mirë edhe në rrethin e Matit, dikur një nga krahinat më të prapambetura të atdheut, ku nuk kishte asnjë lloj industrie e me bujqësi shumë primitive.

Sot popullsia e rrethit të Matit ka arritur në afër 70 mijë banorë nga 29.1 mijë banorë që ishte në vitin 1938. Gjatë periudhës së Pasçlirimit ajo është rritur me një ritëm mesatar vjetor prej 2.5 për qind, ose me rreth 1200 banorë në vit. Në periudha të ndryshme dinamika e rritjes së popullsisë së rrethit të Matit paraqitet si vijon:

RRETHI MAT, DINAMIKA E RRITJES SË POPULLSISË

Nr

Viti

Popullsia

% ndaj 1938

Dendësia banor km2

1

1938

29.100

100

29

2

1950

29.800

102

32

3

1960

39.600

132.9

38

4

1970

49.500

170

48

5

1980

65.100

224

63

6

1982

67.100

318

65.3Siç del edhe në pasqyrën mësipërme rritja e popullsisë gjatë gjithë periudhës së Pasçlirimit është bërë në mënyrë ritmike duke mos ndryshuar shumë nga ritmi mesatar i përgjithshëm. Në sajë të këtij shtimi, kundrejt periudhës së Paraçlirimrt, ajo ka arritur të dyfishohet në vitet e fillimit të planit VI pesëvjeçar. Por pavarësisht nga kjo, ritmet e zhvillimit të prodhimit shoqëror në rrethin e Matit, si në të gjithë vendin, kanë qënë disa herë më të larta se ritmet e rritjes së popullsisë. Kështu prodhimi i përgjithshëm industrial këto vitet e fundit në krahasim me vitin 1960 është rritur 6 herë, prodhimi i përgjithshëm bujqësor rreth 2 herë dhe qarkullimi i mallrave rreth 3.7 herë etj. Dinamika e treguesve kryesorë të zhvillimit të prodhimit dhe dinamika e popullsisë duken qartë nga pasqyra e mëposhtme:

RRITJA E POPULLSISË DHE PRODHIMIT

(prodhimi gjithsej dhe prodhimi për 1000 banorë)

Vitet

Rritja popullsisë

Prodhim industrial

Prodhimi bujqësor

Qarkullimi mallrave

 

 

gjithsej

1000 ban

gjithsej

1000 ban

gjithsej

1000 ban

1960

100

100

100

100

100

100

100

1970

131

212

213

154

121

189

144

1980

168

440

323

170

107

334

198

1982

177

550

407

189

111

375

215Në rrethin e Matit në vitet Pasçlirimit krahas bujqësisë u zhvillua edhe industria. Kryesisht u zhvillua industria e rëndë si energjetika (energjia elektrike) dhe nxjerrja dhe përpunimi i mineraleve. Midis tyre ka marrë epërsi sidomos metalurgjia me ngjyra, si p.sh. ajo e shkrirjes së ferrokromit, që ka rëndësi kombëtare. Krahas tyre u zhvillua edhe industria e prodhimit të drurit, materialeve të ndërtimit etj.

Natyrisht, pionieria e industrisë në rrethin e Matit është energjetika, që e ka zanafillën e saj me ndërtimin e dy hidrocentraleve mbi lumin e Matit (HC “Karl Marks” në Ulëz, në vitin 1958 që është vepra më e madhe e pesëvjeçarit të dytë me një fuqi të instaluar prej 25.000 kilovat dhe HC “Frederik Engels” në Shkopet më 1963 me një fuqi të instaluar prej 24.000 kilovat.

Rëndësi jo vetëm për ekonominë e rrethit, por për të gjithë ekonominë e vendit, ishte zbulimi i vendburimeve të reja të kromit në disa pika të rrethit. Duke parë zhvillimin që mori industria nxjerrëse e kromit dhe perspektivat që i hapeshin asaj, në janar 1967 u krijua Ndërmarrja Minerale e Kromit “11 Heronjtë e Batrës”. Tashmë dihet se minerali kromit ka rëndësi kombëtare, mbasi jemi nga eksportuesit kryesorë të tij duke zënë vendin e parë në prodhimin për frymë në botë. Në strukturën e mallrave që eksportojmë kromi zë një vend me rëndësi pas naftës dhe energjisë elektrike.

Industria e shkrirjes së ferrokromit është një degë fare e re e industrisë sonë në përgjithësi, ajo u krijua në vitin 1979. Përpunimi i mineralit të kromit në vend është me leverdi të madhe, mbasi ferrokromi karbonik kërkohet shumë në tregjet e jashtme. Prodhimi i ferrokromit ka ardhur vazhdimisht duke u rritur. Kështu në vitin 1982 u prodhuan 22 000 tonë ferrokrom karbonik duke arritur e tejkaluar kështu kapacitetin e parashikuar të projektit. Në të ardhmen parashikohet që kapaciteti prodhues i Uzinës të 2-3 fishohet si rezultat i zgjerimit të saj.

Kështu si rrjedhim i zhvillimit të gjerë e të gjithanshërn të industrisë, prodhimi i përgjithshëm industrial në rrethin e Matit në vitin 1982 arriti 231.4 milion lekë, ose 388.6 herë më shumë se në vitin 1938. Aq sa prodhohej në vitin 1938 sot prodhohet në 7 orë. Nga ana tjetër ndryshime ka pasur edhe në strukturën e degëve të ndryshmë të industrisë.

Struktura e degëve të industrisë në raport me prodhimin e përgjithshëm industrial të rrethit paraqitet si më poshtë:

RRETHI MAT, STRUKTURA E INDUSTRISË

Nr

Degët e industrisë

Në % kundrejt prodhimit

të përgjithshëm

1

Industria e ferrokromit

41.0

2

Industria e nxjerrjes së kromit

25.1

3

Industria e lehtë

12.4

4

Industria energjetike

9.0

5

Industria e drurit

6.1

6

Industria e material-ndërtimit

3.4

7

Industria mekanike

2.2

8

Të tjera

0.8

 

Siç shihet nga tabela e mësipërme vendin e parë në prodhimin e përgjithshëm industrial e zë industria metalurgjike, megjithëse nxjerrja e mineralit të kromit është gati 20 herë më e madhe se prodhimi i ferrokromit, meqenëse vlera e 1 tonë ferrokromi është mbi 25 herë më e lartë se e 1 tonë mineral kromi.

Pra mbas Çlirimit, në përshtatje me pasuritë natyrore dhe burimet njerëzore, ekonomia e rrethit pati përmbysje rrënjësore si në sasi ashtu dhe në strukturë.

Bujqësia, si degë bazë e ekonomisë, ka pësuar ndryshime me rëndësi si në rritjen e sipërfaqes ashtu edhe në strukturë. Sipërfaqja e tokës së punueshme është rritur nga 3960 ha në vitin 1938, në 12.668 ha në vitin 1982. Prodhimi i përgjithshëm bujqësor është rritur 3.3 herë. Sipërfaqja e mbjellë me drithëra buke zë 70.1% të tokës arë. Struktura e sipërfaqes së mbjellë paraqitet kështu:

RRETHI MAT, STRUKTURA E TOKËS

Nr

Lloji

Më 30.06.1976

Më 30.06.1982

Në % 1982

 

 

Hektarë

%

Hektarë

%

ndaj 1976

1

Ara

10.449

92.8

11.441

90,3

109.4

2

Pemishte

679

6

1.062

8.3

156.4

3

Vreshta

132

1.2

165

1.4

125

 

GJITHSEJ

11.260

100

12 668

100

112.5

 
Siç shihet edhe nga tabela e mësipërme toka arë zë vendin e parë në sipërfaqen e tokës së punuar me 90.3%, pastaj vijnë me radhë pemëtaria me 8.3% dhe në fund vreshtaria. Kurse në strukturën e sipërfaqes së mbjellë drithërat e bukës zënë vendin e parë me 70.1%. Kulturat kryesore që mbillen janë gruri me mbi 4500 ha, misri me mbi 3500 ha e pastaj me radhë tagjirat, foragjeret, luledielli, patatet, fasulet, perimet etj.

Në bazë të direktivave të Partisë dhe të porosive shumë të vlefshme të shokut Enver edhe në rrethin tonë janë bërë studime shkencore për përqëndrim-specializimin e kulturave bujqësore. Nga ana tjetër për zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë, për intensifikimin e saj, kujdes i veçantë i është kushtuar ujitjes, duke e bërë atë sa më pak të varur nga kushtet e motit. Në vitin 1938 aftësia ujitëse ka qenë 1.900 ha, kurse në vitin 1982 ajo është 5200 ha. Në të ardhmen si rezultat i ndërtimit të veprave të reja, si kanali KIosit dhe shumë rezervuarëve të tjerë sipërfaqja ujitëse do të arrijë në 10.881 ha.

Puna me tokën vazhdon edhe në drejtime të tjera, si për sistemimin e saj, hapjen e tokave të reja, përpunimin e plehrave organike etj. Si rezultat i punës së bërë prodhimet bujqësore e rendimentet e bimëve të arave kanë ardhur duke u rritur. Një sukses me rëndësi ishte tejkalimi i prodhimit të grurit në vitin 1983 në 114% duke dhënë mbi 112000 kv grurë me një rendiment mesatar prej 24 kv/ha në 4350 hektarë të mbjellë.

Tejkalimi i prodhimit të grurit bëri që të sigurohet buka e grurit për popullsinë e rrethit për pjesën më të madhe të vitit (mbi 8 muaj) pa përfshirë këtu që ekonomitë bujqësore dorëzojnë në vit mbi 60.000 kv drithëra buke si tepricë. Pra rrethi i Matit dikur një nga krahinat me të prapambetura të vendit që nuk siguronte për 2-3 muaj bukë në vit, sot si rezultat i zbatimit të politikës së drejtë të Partisë, ka arritur jo vetëm të sigurojë bukën, por t'i japë, edhe teprica shtetit.

Në rrethin e Matit është zhvilluar mirë edhe blegtoria. Rendimente të mira janë  marrë sidomos nga dhitë, p.sh. tufa që drejtohet nga heroi i punës socialiste Lezan Pisli në vitin 1983 mori 350 litra qumësht për çdo dhi. Shembulli i tij po ndiqet edhe nga mjaft blegtorë të tjerë në rreth.

Rrethi i Matit i ka të gjitha kushtet klimatike e tokësore që të kultivojë të gjitha llojet e pemëve që nga mollët, kumbullat, arrat, fiqtë, rrushtë e deri te hurmat, qershitë etj. Tashmë në çdo ekonomi janë krijuar blloqe të veçanta me pemë e vreshta, si blloqet me mollë në kooperativën bujqësore të Martaneshit prej 70 ha, ato të Xibrit prej 65 ha, Macukullit 35 ha. Ky dru frutor ka gjetur kushte të përshtatshme në rrethin e Matit. Në vreshtari një punë e kujdesshme është bërë në NB e rrethit, e cila ka një vreshtë prej 30 ha, në kooperativën bujqësore të Shoshaj-Lisit (36 ha), në atë të 1 Majit (24 ha), të Baz-Shkopetit (25 ha) etj. Një punë e mirë po bëhet për krijimin e kurorës së gjelbër të qytetit me pemë e vreshta me 160 ha, e cila jo vetëm do t'i shtojë hijeshinë qytetit, por do të përmirësojë në mënyrë të ndjeshme edhe furnizimin me pemë të popullsisë.

Rritja e prodhimit bujqësor e blegtoral ka bërë që të rriten edhe të ardhurat për ditë-pune të kooperativistëve si dhe të përmirësohet më tej struktura e të ardhurave nga çdo degë e ekonomisë bujqësore. Pasqyra e mëposhtme tregon peshën specifike të degëve të veçanta të bujqësisë në raport me prodhimin e përgjithshëm bujqësor të rrethit (në milionë lekë).

RRETHI MAT, PRODHIMI BUJQESOR

(milion lekë)

Nr

Lloji

Viti 1976

Viti 1982

Në % 1982

 

 

Gjithsej

%

Gjithsej

%

ndaj 1976

1

Bimët e arave

53.029

77.5

51.366

74.2

96,8

2

Blegtoria

7.715

11.2

13 914

20

180

3

Pemëtaria

2 087

3

2.548

3.7

122

4

Të tjera

5 587

8.3

1.418

2.1

25.4

 

GJITHSEJ

68.419

100

69.246

103

101.2Siç shihet nga pasqyra e mësipërme bimët e arave zënë vendin kryesor me 74.2% të prodhimit bujqësor, vendin e dytë e zë blegtoria me 20% e më pas pemëtaria me vetëm 3.7%. Natyrisht një strukturë e tillë e të ardhurave duhet të përmirësohet më tej, pasi blegtoria e pemëtaria, megjithë kushtet e mira që kanë për t'u zhvilluar, zënë një vend ende të vogël në strukturën e të ardhurave.

Ky zhvillim i vrullshëm e i gjithanshëm ekonomiko-shoqëror i rrethit të Matit ka bërë që mirëqënia materialo-kulturore e masave punonjëse të qytetit e të fshatit të shkojë vazhdimisht drejt rritjes.

Zhvillimi i madh i industrisë në rrethin e Matit ka tërhequr nga fshati gjithnjë forca pune. Këto forca vërtetë punojnë në industri, kryesisht në minierat, por banimin e kanë përsëri në fshat. Aktualisht në ndërmarrjet industriale të rrethit punojnë afër 7000 punëtorë me banim në fshat. Ky është një faktor me rëndësi që ka ndikuar në shtimin e të ardhurave dhe në futjen e frymës së klasës punëtore në fshat. Tashmë në familjet matjane krahas kooperativistit jeton edhe punëtori edhe intelektuali.

Zhvillimi i gjithanshëm ekonomiko-shoqëror e kultural i rrethit si dhe ngritja e vazhdueshme e mirëqënies së masave punonjëse është baza e ritmeve të larta të shtimit të popullsisë gjatë gjithë periudhës së Pasçlirimit.

Shtimi i popullsisë me ritme të larta në qytet e në fshat si dhe disiplinimi i lëvizjeve mekanike të popullsisë, ka bërë që rrethi i Matit të jetë jo vetëm i populluar mirë, por edhe me një shpërndarje të drejtë horizontale e vertikale të popullsisë si në luginë ashtu edhe në kodër e në mal, madje disa zona kodrinore e malore janë më të populluara se luginat. Dendësia mesatare e rrethit është 65.3 banorë për km2 duke zënë vendin e 12 në Republikë.

Në rrethin e Matit janë bërë ndryshime me rëndësi edhe në kushtet dhe mënyrën e jetesës. Në vitet e pushtetit popullor mbi 80% e popullsisë banon në shtëpi të reja. Vetëm në fshat ka mbi 1000 televizorë, po kështu edhe frigoriferë, makina larëse, stufa ekonomike, divanë e paisje të tjera të nevojshme për një jetë socialiste të kulturuar. Siç theksuam më lart një ndikim me rëndësi ushtron në këtë drejtim klasa punëtore me banim në fshat.

Të gjitha këto kanë bërë të ngushtohen gjithmonë e më shumë dallimet midis fshatit e qytetit, midis punës mendore e asaj fizike. Me rëndësi janë gjithashtu edhe futja e shërbimit urban, forcimi e zgjerimi i shërbimit shëndetësor, komunal e tregtar, furnizimi gjithmonë e më mirë i masave punonjëse të fshatit jo vetëm nga shteti, por edhe nga kooperativat bujqësore, tufëzimi i bagëtive të imëta, si dhe ngritja e çerdheve, e kopshteve e institucionet e tjera që deri dje fshati s'u kishte dëgjuar as emrin.

Zhvillimi i vrullshëm ekonomik e shoqëror i rrethit të Matit pasqyrohet  drejtpërsëdrejti edhe në dinamikën e strukturën e popullsisë, e në radhë të parë në rritjen e vazhdueshme të lindjeve dhe në pakësimin po aq të vazhdueshëm të vdekjeve.

Si në gjithë vendin edhe në rrethin e Matit periudha e çlirimit është karakterizuar nga një rritje e vrullshme e popullsisë. Siç theksuam edhe më lart në vitin 1980 numri i popullsisë së rrethit tonë u dyfishua në krahasim me vitin 1938, kështu nga 39.100 banorë që kishim më 1938, në vitin 1980 arriti në 65.062 banorë dhe në fundin e vitit 1983 popullsia e rrethit arriti me 70.000 banorë.

 

RRETHI MAT, SHTIMI I POPULLSISË

(për mijë banorë)

Viti

Lindjet

Vdekjet

Shtesa e popullsisë

1960

47.7

14.1

33.6

1970

38

10.1

27.9

1980

30.5

6.7

23.8

1982

32.6

5.5

27.1

 

Pra siç shihet edhe nga tabela e mësipërme rrethi i Matit ka nivel të lartë të rritjes natyrore, rreth 8% mbi mesataren e Republikës. Pas vitit 1960 edhe në rrethin e Matit vihet re një farë uljeje në shtesën natyrore, por duhet theksuar se kjo ulje është shumë më e vogël se mesatarja e vendit. Eshtë ulur shumë vdekshmëria, sidornos në fëmijët deri në një vjeç, e si rrjedhim i njëjti numër i dëshiruar fëmijësh arrin moshën madhore, megjithëse lindin më pak fëmijë.

Sigurisht në procesin e uljes së lindjeve ndikojnë edhe dëshirat që vihen re në ndonjë shtresë të caktuar të popullsisë, si p.sh., tek disa intelektualë, të cilët kanë dëshirë të kenë 1-2 fëmijë. Kjo vihet re më shumë në qytet, por ka raste edhe në fshat. Kështu p.sh. në fshat sot ka familje me 2-3 fëmijë, nga 6-7 fëmijë që është mesatarja e rrethit. Faktorët që kanë ndikuar në ritmet e larta të lindjeve padyshim janë rritja e mirëqënies së masave punonjëse të fshatit e qytetit, zënia e plotë e banorëve të aftë për punë, rritja e numrit të martesave, ndihma e madhe që i jepet nënës dhe fëmijës etj.

Një nga faktorët që përcakton shtesën natyrore të popullsisë janë edhe vdekjet. Si paraqitet rrethi i Matit në këtë drejtim? Vdekshmëria në përgjithësi dhe ajo foshnjore në veçanti, si rezultat i kujdesit të vazhdueshëm të Partisë, është ulur vazhdimisht. Kështu nga 18.4 për 1000 banorë që ka qënë në vitin 1938 ajo ka rënë në 6.2 për 1000 banorë më 1980 dhe 5.5 në vitin 1982. Si rrjedhim numri i vdekjeve në rrethin e Matit është nën nivelin mesatar të Republikës, i cili në vitin 1981 ishte 6,6 për 1000 banorë.

Ulja e vdekshmërisë në të gjitha moshat si në qytet, ashtu edhe në fshat, është një prirje e vazhdueshme. Faktorët që kanë çuar në uljen e vdekshmërisë janë të shumtë, por ato që kanë më shumë rëndësi janë përmirësimi i nivelit ekonomik, shtimi i institucioneve shëndetësore e i personelit të shërbimit shëndetësor, zhdukja e sëmundjeve ngjitëse, pakësimi i vazhdueshëm i sëmundjeve të tjera, rritja e nivelit kulturor të masave punonjëse, përmirësimi i mënyrës së jetesës, strukturës së të ushqyerit etj.

Ulja e vdekjeve ka çuar në zgjatjen e jetës mesatare, e cila po afrohet nivelit të 70 vjetëve. Niveli i lartë i lindjeve ka ndikuar shumë edhe në strukturën e popullsisë së rrethit, në të cilën mbizotërojnë moshat e reja. Kështu popullsia nën moshën 40 vjet përbën mbi 78% të popullsisë së përgjithshme të rrethit.

RRETHI I MATIT, STRUKTURA E POPULLSISË

(për vitin 1980)

Grupmoshat

Numri i popullsisë

% ndaj totalit

0-14 vjeç

25.974

39.9

15-39 vjeç

24.743

38.0

40-59 vjeç

8.628

13.3

Mbi 60 vjeç

5.707

8.8

Gjithsej

65.052

100.0

 

Siç shihet, kjo strukturë e grupmoshave siguron që në të ardhmen të kemi gjithnjë një rritje të konsiderueshme të kontigjentëve në moshën e punës. Një bazë e mirë në këtë drejtim është popullsia nën moshën e punës 0-14 vjeç, e cila zë 39.9% të popullsisë (nga 37% që është në shkalle republike). Pozitiv është fakti se popullsia në moshë pune si në fshat ashtu edhe në qytet është e zënë plotësisht me punë. Kjo është e garantuar edhe për të ardhmen, megjithëse popullsia në moshë pune rritet me një ritëm mesatar vjetor më të lartë sesa ai i shtimit të popullsisë. Kështu shtimi mesatar vjetor i popullsisë në moshë pune është 3.9%, ndërsa ai i shtesës së popullsisë 2.68%.

Këto ritme të rritjes së popullsisë janë garanci e shëndoshë për t'iu përgjigjur zhvillimit të vrullshëm e të gjithanshëm ekonomik e kulturor të rrethit të Matit. Njëkohësisht ato vërtetojnë edhe në shembullin e rrethit të Matit, drejtësinë e politikës demografike të Partisë.   

 

TREGIME PËR MATIN

Revista Ylli, Qershor 1969

Mati fillon këndej nga malet e Shkopetit, me luginën që formon lumi me të njëjtin emër, përfshin kodrina me toka pjellore dhe shtrihet deri tej në malësi. Teritorin e rrethit e mbyllin male të lartë me bjeshkë e pyje të pasura, nga Qafë Shtama në Martanesh e Mbas Dejë. Në këto lugina e male të lartë, historia e vjetër vazhdonte me krisma pushkësh, historia e re filloi gjithashtu me krisma pushkësh. Për Matin, kjo histori e re nisi me Luftën nacional-çlirimtare, me matjanin që doli partizan, i ngritur nga kushtrimi i partisë. Me partinë në krye fituam luftën, vendosëm edhe në Mat pushtetin popullor. Pushteti i ri u mbështet fort, që në fillim, te matjani i varfër, te matjani i popullit, trim e patriot. Por, edhe historia e re, bënte përpara me luftë. Kishte edhe kjo luftën e saj, krismat e saj...

Lugina e Matit, lugina e dritës

Grimca të historisë së Matit u hodhën edhe aty në Skuraj, në rrugën e Dritës. Atëhere nuk dihej se deri ku do të shtrihej drita elektrike. Matjanët dinin vetëm qëllimet dhe idealet e larta të partisë. Besimi e optimizmi i bënte të parandjenin të ardhmen e lumtur socialiste.

Lugina e Matit, lugina e dritës

Dy hidroçentrale, dhuratë Republikës 

Mati, prodhoi dritë e drita u përhap nëpër Atdhe. Sivjet kjo dritë që buron në Mat, po shkon të ndriçojë edhe zonat e thella malore. Kështu deshën malësorët matjanë, kështu vendosi partia e pushteti. 25 vjetori i çlirimit të gjejë me dritë elektrike çdo shtëpi, çdo dhomë fshatari atje në malësi. Mori dritë Derjani, mori edhe Lami i Madh dhe Macukulli. Në një kullë në malësi, një plakë tetëdhjetë vjeçare përtërihet nga gëzimi. Plaka është nënë Haneja dhe kulla, vendi ku lindi e u rrit bija e saj, heroina Shkurta Cara. Nën portretin e saj, është vendosur një llampë elektrike.

Shkurtes i ndriçohet buzëqeshja e sikur përshëndet mysafirët që shkojnë e vijnë. Dhe nëna nis e tregon: “Kam jetue të kaluemen e zezë. Sytë e mij nuk panë ma larg se Trangen e Lufajve. Nuk panë shami të bardha, veç futa të zeza e vajë... Mbani ballin lart, pushkën në sy e gjoksin përpara për nji kët parti”.

Në Macukull kish ende dëborë kur shkoi drita elektrike. Fshatarët u mblodhën në kodër të Gjokajve, pranë malit të Dejës. Edhe plaku Adem Xhika qe me ta.

- Na thuej ndonji fjalë – i thanë.

- Çfarë me thanë? Në kët pleqni më duket si me pas le edhe nji herë.

Në Dars, fshatari Murat Memaci, po dëgjonte të thoshin se drita do të shkojë së shpejti edhe në Karice, Bazë, Midhë, Kombsi, Muzhakë, Shqefën, Shëlli, etj., se për njëzetepesë vjetorin do të elektrifikohen mbi tre të katërtat e luginës së Matit dhe se pas elektrikut do të shkonte edhe televizioni. Murati dëgjonte dhe, kur një i ri i tha: “Eh, si do të bahet Mati, sa që në s'do ta mbajmë mend dot si ka qenë”, ai u hodh e tha: - Ju ndoshta jo, se keni lindë në kohën e partisë, po unë do ta mbaj mend shumë mirë, se në shtëpinë time jam ndriçue edhe me pishë, edhe me kandil.

Legjenda e bukës

Në Mat ka ngjarje të vërteta trimërie, të luftrave kundër pushtuesve që janë shndrrue në legjenda, ka edhe ngjarje të vërteta të skamjes e varfërisë që janë shndrruar gjithashtu në legjenda: Kjo “legjendë” që po ju tregoj tani, është jo shumë e vjetër.

Ishte pranverë e vitit 1944. Dy fshatarë nga Burgajeti, të mbetur keq për bukë, nisen për të blerë bereqet me çdo çmim në Dibër. Rrugës së Qafë Murrës, takuan hallexhinj të tjerë dhe karvani arriti në 38 kafshë. U shpërndanë nëpër fshatrat e Dibrës. Takimin e lanë në Bufull. Të nesërmen u kthyen vetëm pesë burra, kush me një gjysëm kuintali, e kush më pak. Të tjerët u shpërndanë për të gjetur qoftë edhe disa kile misër. Xha Neli tregon kështu: “Nga Shupenza, Gjorica, Boçeva, Homeshi u endëm disa ditë. Dibranët janë mikpritës. Duke parë se nuk po gjenim dot bereqet fshatarët mblodhën nga dhjetë kilogram për shtëpi dhe na përcollën me dhjetë kilogram misër. Udhëtova ditën e gjithë natën dhe kur agoi drita u gjenda në shtëpi. Fëmijët kishin tërë ditën pa ngrënë. Si fëmijët e mij ishin edhe ata të komshijve të tjerë. Dhe ato 50 kg. i ndava me ta. Në të kaluarën kjo ishte një gjë e zakonshme për matjanin. Gjashtë muajt e parë të vitit, fshatarët endeshin me thes në krah për të siguruar bukën. Ngandonjëherë dita e pazarit në Lis, bëhej tragjedi. Fshatari jepte kaun e parmendës ose lopën, linte arën djerr dhe fëmijët pa pikë qumështi, për një kuintal misër. Dhe sa herë ndodhte që të ktheheshin me thes bosh në shtëpi! Të udhëhequr nga partia, matjanët përqafuan rrugën e kolektivizimit. Bashkimi i mjeteve dhe forcave në ekonomitë e përbashkëta, krijoi një fuqi të madhe, zbuloi edhe rezerva të mëdha në shtimin e sipërfaqes së tokës, në ujitje, në mjete të mekanizuara, plehërime. U thyen konceptet konservatore se në Mat “s'bëhet bereqeti”. Parulla e partisë “Të sigurojmë bukën me forcat tona” ngriti në këmbë popullin. Si rezultat, vitin që shkoi, jo vetëm që u sigurua buka për nevojat e veta, por iu dhanë shtetit mbi 28 mijë kuintalë teprica. Matjani mendon tani jo më për bukën, por për një jetë të lumtur, më të kulturuar. E kështu mori fund një herë e përgjithmonë “legjenda e misrit”.

Ku janë kasollet me kashtë?

Tokat e luginës së Matit në Urakë, Zenisht, Suç e të tjera, kanë qenë pronë e Zogollit dhe e bejlerëve të tjerë. Fshatarët e varfër, për kafshatën e gojës, i punonin këto toka për gjysëm ose me një të tretën. Ata nuk mund të ndërtonin as shtëpi. Jetonin në kasolle. Xha Lleshi nga Proseku, kish kaluar rininë e tij si yzmeqar në këto fshatra. Atij i takoi të vijë edhe një herë në këto anë pas 24 vjetësh.

-Ku janë kasollet me kashtë? – pyeti ai i habitur.

-Ato s'duam më, as t'i kujtojmë – iu përgjigj Hazizi, nga Zenishti.

-Sak Buna, ku e ka kasollen?.

-Sak Buna sot ka pallat, more Llesh. Ja, ajo shtëpia dykatëshe, atje në fund të Fires.

Burreli i ri

Para çlirimit, Mati nuk përfaqësohej me ndonjë qytet. Ndonse ishte qendër rrethi, Burreli në të kaluarën nuk ishte qytet. Përveç burgut, n/prefekturës e kazermave të ushtrisë që ndërtoi satrapi Zog, për të mbrojtur klikën e tij, ndërtesat e tjera nuk arrinin as numurin dhjetë. Drizat e ferrat e kishin mbuluar vendin deri në dyert e ish n/prefekturës. Më tej shtriheshin pyje të mëdha që rrethonin Burrelin. E megjithatë fashistët italianë i dogjën ato pak, ndërtesa bashkë me dymbëdhjetë fshatra përreth. Burreli u bë gërmadhë, aq sa pas çlirimit të Matit, organet e pushtetit u vendosën në fshatin Lis. Njerëzit e parë që erdhën atëhere në Burrel ishin partizanë e fshatarë. Ata u bënë edhe banorët e parë të Burrelit. Çelën disa zyra dhe ju vunë çpyllëzimit, për të hapur vend për qytetin e ri. Sot sheh qindra ndërtesa banimi të ndërtuara në të dy anët e rrugëve kryesore; objekte social-kulturale si kinema, klube, restorante e menca, çerdhe e kopshte për fëmijë, spitale, dispanseri e shtëpi lindjeje, shkolla, etj. Burreli mori pamjen e një qyteti të bukur. Ai sot ka 4000 banorë. Vitin e kaluar u ndërtua edhe spitali i ri, me një kapacitet prej 120 shtretërish e me pajisje moderne. Drejtori i këtij institucioni u bë mjeku i parë matjan Zenel Kazhani, i cili është, edhe deputet në Kuvendin Popullor. 

 

Edhe kirurgu Xhelal Dezhgiu, që ka shpëtuar jetën e shumë njerëzve e që ka fituar dashuri dhe respekt në popull, është gjithashtu bir fshatari nga Mati. Kush mendonte se këta bij malësorësh do të bëheshin mjekë? As Islam Gurabardhit e Isak Vukës nuk i shkonte në mend se do të vishnin bluzën e mjekut në një spital modern të Burrelit. Në këtë vit jubilar do të inaugurohen më se dhjetë objekte të reja industriale e social-kulturale, do fillojë nga ndërtimi edhe Uzina e ferrokromit që do ta shndrrojë Burrelin në një qytet industrial.

“Djali i mirë në Burgajet – o motmot, o dy vjet!”

Këto fjalë kanë një domethënie të dhimbëshme. Fshati i vendlindjes së tij, Burgajeti, refuzoi t'i japë ish satrapit Zog votën për deputet. Dhe Zogu u hakmor dhe kurdisi vrasjen e djemve më të mirë të familjeve që e kundërshtonin. Në Burgajet filloi vllavrasja. Djali i mirë në Burgajet nuk mund të jetonte më gjatë: mot-mot ose, e shumta dy vjet! Por, populli i vuajtur, nuk u përkul, ai nxori nga gjiri i tij edhe djem “për partinë”, që i dhanë fund kësaj tragjedie. Me çetën partizane të Matit u bashkuan mjaft të tjerë dhe çeta shpartalloi planet e bejlerëve, bashkoi popullin dhe fshiu përgjithmonë ato plagë të dhimbëshme të së kaluarës. Në Burgajet u shëmbën themelet e sarajeve të Pashës dhe aty në kodër lulëzon blloku i pemëve të kooperativës bujqësore. Burgajeti ka sot shumë djem të mirë, ndër të cilët 72 kuadro: 3 mjekë, 21 arsimtarë, inxhinierë, agronomë, etj.

Mësuesi i parë i Matit dhe 425 kolegët e tij

I pari ishte nga jugu i vendit. Erdhi nga Përmeti në Lis, me një ndjenjë të flaktë patriotike dhe më 1912 çeli shkollën e parë shqipe në krahinën e Matit; kolegët e tij të rinj, janë matjanë.

Abdurrahman Përmeti, rron prej një shekulli e ca, dhe e quan veten matjan. Nga kujtesa e tij ende e freskët, ka dëshirë të të tregojë për ato vite, kur matjanët e pritën me respekt dhe e përkrahën për të kryer misionin që atij i kish ngarkuar shoqëria “Drita”. Në shkollën e parë, në fillim fshehurazi, ai ua mësoi shqipen vetëm 15 nxënësve, të cilët, edhe ata u bënë mësues.

“Deri para çlirimit, kisha vetëm 19 shokë, 19 mësues, me 13 shkolla e 643 nxënës. Tani jemi bërë shumë, shumë sa s'i mbaj dot mend” — thotë ngadalë xha Abdurrahmani. Ne i thamë se kolegët e tij, të vjetër e të rinj në moshë, bëhen 425 arsimtarë me arësim të lartë e të mesëm; se këta kanë sot 10 mijë nxënës, dhe nxënësit, përveç atyre të shkollave fillore, mësojnë në 28 shkolla 8 vjeçare, në dy teknikume dhe në një shkollë të mesme. Rrethi i Matit në të kaluarën nuk kish asnjë kuadër të lartë. Sot ka mbi 40 inxhinierë, 25 mjekë, 26 agronomë të lartë dhe mbi 500 kuadro të mesme. Me këta bashkohen 106 kuadro që vazhdojnë shkollat e larta e të tjerë që punojnë jashtë rrethit. Vargu i maleve lindore të Matit nis nga Kaptina e Martaneshit deri në Kurbnesh të Mirditës.

Dikur këto lugina përcillnin krisma armësh. Edhe sot luginat përcjellin oshëtimë krismash. Minat hapin rrugë të reja në male, minat shpërthejnë edhe nën tokë, për të nxjerrë kromin e çmueshëm. Së bashku me minatorët, punonjësit matjanë tejkalojnë planin e japin më shumë bukë, më shumë mish, bylmete e lëndë ndërtimi. Klasa punëtore e Matit punon në kantiere të ndryshëm, në ndërtim, në ofiçina e në gjeologji dhe u jep jetë qyteteve të rinj, siç është Batra, mbi 1.800 metra lartësi. Rreth 1000 punëtorë, teknikë dhe specialistë të mesëm e të lartë, po ngrenë kështu bazat e një perspektive të shkëlqyer për Matin industrial e për Atdheun.

Më 1968, nga nëntoka e galerive të Martaneshit (më e larta minierë në vendin tonë) u prodhua një herë më shumë krom se në vitin 1967. Sivjet do të prodhohet prej andej më shumë se dyfishi. Minatorët Hajredin Kënga, Daut Dauti, Beqir Gjoni, Jaho Mersela, Gjon Lala, etj. janë bërë të njohur për ndërgjegjen e tyre të lartë në punë. Edhe Qemal Sula, Ndue Mënga, Hajdar Cakoni e Ismail Keta, janë kalitur në kudhrën e klasës punëtore e sot bëjnë pjesë në byronë e Komitetit të partisë rrethit. Krismat që shpërthejnë, atje në minierën e lartë, përhapen luginave e thuajse e pushtojnë gjithë krahinën. E në matjanët kënaqemi, na duken krisma përshëndetjeje, krisma betejash që lajmërojnë për t'ardhmen e bukur socialiste të rrethit tonë.

 

MATI LULËZON

Revista Ylli, Tetor 1970

 

Duam ta fillojmë këtë shkrim me fjalët e një shkrimtari të huaj përparimtar, kur një vit më parë bënte një vizitë në rrethin tonë. “Këtu qenka një pranverë e përhershme. Po kështu është kudo në vendin tuaj. Këtë e ka bërë populli me partinë dhe me udhëheqësin e madh, shokun Enver Hoxha”.

Sapo futesh në thellësi të luginës së Matit, në qafën e Ulzës, përpara do të shpaloset një peisazh i ri dhe i bukur, i qëndisur nga dora e njeriut tonë të ri, nga puna e palodhur e punëtorit dhe kooperativistit matjanë. Në të katër anët vargëzohen male të lartë: Deja, malet e Martaneshit, Qafë Shtama, ndërsa në prehërin e tyre zë vënd Mati.

Të flasësh për të sotmen s'mund të mos kujtosh të kaluarën e këtyre viseve. Malsori ynë vuante për bukën e gojës. Në vënd të shkollave, regjimi zogist i la Matit 70 xhami, nga ku rridhte helmuese ideologjia fetare. Në qytetin e Burrelit qe ndërtuar një burg për të mbytur çdo mendim përparimtar e liridashës dhe një xhandarmërie për të vendosur terror. Këto qenë “veprat”, që i la e kaluara Matit. Ndryshimet janë të pakrahasueshme në këto vite madhështore të epokës së partisë sonë.

Udhëton nëpër luginën e Matit dhe s'ke si të mos ngazëllehesh, kur në të dy faqet e saj, në kurrize kodrash qëndisen bukur taraca, jeshilon gruri, misri e kultura të tjera, blloqe të rinj pemësh frutore, zbardhin shtëpitë e reja të kooperativistëve dhe kryqëzohen telat e tensionit të lartë...

Udhëton nëpër fshatrat e Matit dhe sheh përmbysje të fuqishme të së kaluarës në jetën e kooperativistëve. Ndryshime në ekonomi, në kulturë, në mënyrën e jetesës, në botkuptim. Para pak kohësh u elektrifikuan dhe fshatrat e fundit të rrethit. Tani, që nga Shkopeti, në malet e Kaptinës së Martaneshit e gjer në luginën e thellë, ku është vendosur fshati më i largët, Zall Gjoçaj, ndriçon drita e fuqishme elektrike, duke u bërë realitet një ëndërr shekullore, ashtu siç janë bërë dhe do të bëhen dhe në të ardhmen realitet të tjera ëndra të guximshme.

Një kuriozitet : Në qoftë se do të bashkonim gjithë linjat elektrike në rrethin e Matit do të kishim një linjë të gjatë sa 16 herë Tiranë Burrel. Ajo që i përkiste tërë Shqipërisë në të kaluarën tashmë e gjen në një krahinë me shtrirje jo madhe. Vetëm në zonën e Xibrës e të Martaneshit, janë vendosur aq llampa elektrike sa ç'kish vëndi ynë më 1938. Malsorit tonë i kujtohet pa tjetër ajo kohë, kur nëpër pazaret shiteshin dhe vandakë pishe, se s'kish as vajguri. Me trungun e pishës në shpinë zbriste gruaja matjane nga malet e Gjoçajve orë të tëra larg gjersa mbyllej në kullat e errta e në kasollet me kashtë duke endur ëndra në atë dritë zbehtë dhe nëpër tymin e zi. Ndërsa sot, drita, kjo armike e egër e errësirës ka goditur rëndë të kaluarën, zakonet e rrepta e fanatizmin. Kjo ka sjellë të renë përparimin.

Kooperativisti ynë s'don të jetojë më si dje. Në ndërgjegjen e tij kanë ndodhur përmbysje të mëdha. Ai tashmë jeton në shtëpi të re, të bukur e të pastër. Drita e radiua janë bërë pjesë përbërëse e jetës. Radiot, krevatet, dollapët janë gjërat që kërkohen më shumë në treg. Matjani i vuajtur në shekuj është marrë me copën e tokës. E punonte me parmendën e drunjtë, i gëzohej dhe i falej asaj, po s'e mori ndonjëherë bukën e vitit. Kështu, ditë të tëra udhëtonte nëpër gryka e male që të mund të sillte ndonjë thes misër për fëmijët. Vetëm misrin njihnin këtyre anëve, po dhe rendimenti në misër ka qenë i ulët. Tani kultivohet misri, gruri, luledielli, orizi etj., duke u rritur kështu sipërfaqja nga viti në vit e duke bërë që Mati jo vetëm të prodhojë bukë për nevojat e veta, por dhe t'i shesë shtetit 20 mijë kuintal drithë buke. Kjo u arrit nga që lufta për bukën u kuptua si luftë për socializmin. Pikërisht për t'u realizuar dhe tejkaluar kjo detyrë shpërthyen dhe aksione me goditje të përqëndruar në këtë fushë. Ato, si forcë e madhe revolucionare kanë qenë të shpeshta e të vazhdueshme. Dhe rezultatet qenë shumë të kënaqëshme. Ndër të tjera, në ditët e dimrit u hapën mbi 1000 hektarë tokë e re dhe u vu ajo nën kulturë.

Realizimet në jetën e popullit matjan nën udhëheqjen e partisë janë vërtet të pallogaritëshme. Çdo krahasim është tepër i vështirë. Ç'të krahasosh! Një numur fare i vogël shkollash fillore të hapura për bijtë e elitës, parësisë së vëndit, asnjë institucion shëndetsor e kultural. Ndërsa këtë vit kanë çelur dyert mbi 80 shkoIla të cikleve të ndryshme, dy shkolla të mesme të arësimit të përgjithshëm dhe tri shkolla të mesme profesionale, ku mësojnë bijtë e bijat e malësorëve.

Para çlirimit në gjithë rrethin jepnin mësim jo më shumë se 20 mësues në ato shkolla të pakta. Kaq mësues sot ka vetëm Macukulli. Sot rrethi ynë ka një armatë të tërë mësuesish, mbi 400, të hedhur fshat më fshat e mal në mal, që luftojnë me këmbëngulje, entuziazëm e optimizëm revolucionar për të çuar të renë kudo, në të gjitha skajet, duke u bërë kështu luftëtarë të pararojës për çështjen e partisë.

Ndryshime të fuqishme janë bërë në jetën e gruas matjane. Ajo dikur shihej si një qënie e përbuzur. Të drejtat e saj merreshin nëpër këmbë nga normat skllavëruese të kanuneve më të egra. E shtypur dhe e mjeruar nën këtë peshë të rëndë eci ajo në shekuj. Ndërsa tani, s'ka front të prodhimit ku të mos gjesh gruan dhe të renë matjane: në ndërmarrje ekonomike, në SMT apo kooperativa bujqësore, në administrata apo në NBSH, kudo ndjehet hovi dhe vrulli i saj. Ajo vajza e dikurshme që s’dilte nga shtëpia, që mbulonte sytë me shaminë e zezë, sot është bërë kuadro. Ajo mëson në shkollën e mesme, drejton në koopërativë, hyn e del auditoreve të Universitetit tonë, është mjeke në spitalin e madh të rrethit, ngjitet skenave në festivale kombëtare e podiumeve në konferenca partie.

Populli i don shumë bijat e veta. “Dëgjoni fjalën e partisë dhe i shërbeni asaj” u thotë. Dhe ato hidhen në ballë me këtë porosi. Ndaj dhe populli ka besim tek ato, ka besim në forcat e tyre. Ndaj populli i zgjedh në kryesi kooperativash, i propozon për kandidate të këshillave popullore gjer në Kuvendin Popullor.

Vitet e fundit, krahas qyteteve si Burreli, Ulza, lindën dhe qytete të tjerë të rinj e të tjerë do të lindin përsëri maleve të Matit, që e rrethojnë si kurorë e që mbajnë në gjirin e tyre pasuri të çmueshme mineralesh. Vite të shkuara, pranverës, martaneshasit ngjiteshin shpateve të maleve me bagëtitë. Dhe sapo shkelte vjeshta prapë zbrisnin poshtë se fillonin shirat e më pas breshëri, bora. Kështu ndodhte gjithmonë gjersa një ditë në një lartësi rreth 1700 metra hodhi themelet një minierë e re e rëndësishme e vëndit tonë, një qytet i ri minatorësh, Batra. Prej më se 4 vjetësh, kur filloi shfrytëzimi, miniera e Batrës është bërë një qëndër e rëndësishme e prodhimit industrial të rrethit, njëkohësisht dhe një qëndër edukative, ku kaliten në kudhrën e punës prodhuese me ideologjinë e klasës me qindra punëtorë. 

Sukseset janë të mëdha dhe në frontin e kulturës. Ajo tashmë është shtrirë dhe në fshatrat më të largëta. Çdo fshat ka vatrën e vet, ndërsa çdo kooperativë e bashkuar ka shtëpi kulture. Çdo kooperativë ka dhe ansamble artistike. Veçanërisht dy vitet e fundit është shënuar sukses i rëndësishëm në drejtim të pjesëmarrjes në lëvizjen kulturale artistike të të gjitha fshatrave. Numuri i pjesëmarrësve është me qindra. Po bëhet traditë e bukur që çdo herë në raste festash, qyteti i vogël dhe i bukur i Burrelit të gjallërohet nga tingujt e këngëve, veglave popullore apo të ndrijë nga kostumet e larmishme dhe shumë interesante të grupeve të shumta, që vijnë nga zona të ndryshme të rrethit. Dhe është e kuptueshme: Entusiazmi, hovi e optimizmi, hareja e kënga e karakterizojnë njeriun tonë të ri. Dhe kjo notë çfaqet kudo në të gjitha aspektet e jetës sonë. Në parkun e bukur të qytetit, buzë taracës natyrale të lumit të Matit, partia u ka dhuruar forcave kulturale artistike të rrethit, punonjësve të qytetit, një vepër mjaft të bukur, pallatin e ri të kulturës, që do të kthehet së shpejti në një qëndër të vërtetë çlodhjeje të kulturuar edukimi dhe argëtimi.

 

 

Dhe qyteti i Burrelit rritet e zhvillohet çdo ditë. Ndërtesat shumëkatëshe, rrugët e gjëra me trotuare plot lule, dritat neon i japin atij një pamje mjaft të bukur. Po e ardhmja e Burrelit dhe e Matit do të jetë më e bukur, e mrekullueshme dhe plot perspektivë, me ngritjen sidomos të uzinës së ferrokromit. Kjo ardhme do të jetë e lulëzuar, se të tillë do ta bëjnë masat tona punonjëse, që i janë futur punës për hartimin e projekt planit të pesëvjeçarit të pestë, pesëvjeçar që do ta ndryshojë akoma më shumë rrethin e Matit si dhe tërë atdheun tonë.

Albania Web Design & Development by: WWW.FIT.ALFIT.AL WEB DESIGN ALBANIA